Wizyty studyjne i staże dla pracowników

 
Wizyty studyjne mają służyć podniesieniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UWr przez obserwacje warsztatu pracy dydaktyków z zagranicznych uczelni, zwrócenie uwagi na sposoby przekazywania wiedzy i wykorzystanie pomocy dydaktycznych. Udział w wizytach studyjnych umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestniczy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji. Zdobyta wiedza pozwoli wdrożyć nowe i efektywne metody i techniki kształcenia.

Wizyty studyjne są kierowane tylko do osób zatrudnionych na UWr.
Rekrutacja odbywa się na wydziałach na początku roku. Osoby, które wezmą udział w wizytach studyjnych, wyłania Dziekan.
Osoba wyjeżdżająca na wizytę studyjną powinna nawiązać współpracę z jednostką, która ją przyjmie (należy dostarczyć do biura projektu potwierdzenie w formie zaproszenia bądź e-mail potwierdzający możliwość przyjazdu).
Wizyty trwają 5 dni i odbywają się w polskich lub zagranicznych uczelniach.
Po powrocie uczestnicy składają sprawozdanie merytoryczne z wizyty.
W ramach projektu finansujemy:
- podróż w obie strony do kwoty maksymalnie 4 000 zł na osobę,
- 5 diet (w wysokości obowiązującej w kraju wyjazdu),
- maksymalnie 4 noclegi rozliczane na podstawie faktury, pokrywające się z terminem z zaproszenia. W przypadku braku faktury rozliczamy koszt noclegu na podstawie ryczałtu - zgodnie z rozporządzeniem.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt.
 
 
Celem staży jest zdobycie przez kadrę dydaktyczną UWr umiejętności przydatnych do prowadzenia prac naukowo-dydaktycznych, wymiana doświadczeń w zakresie metod i technik kształcenia, nawiązanie współpracy naukowej oraz doskonalenie warsztatu dydaktycznego. Staże są skierowane dla kadry dydaktycznej, w tym młodych doktorów i doktorantów.
W stażach mogą uczestniczyć zarówno pracownicy, jak i doktoranci UWr.
Rekrutacja odbywa się na wydziałach na początku roku. Osoby, które wezmą udział w stażach, wyłania Dziekan.
Staże trwają 3 miesiące i odbywają się w jednostkach zagranicznych, z którymi UWr podpisuje krótkie porozumienie. Stażyści sami nawiązują kontakt z instytucjami, w których chcą odbyć staż.
 
W ramach projektu finansujemy:
- podróż w obie strony do kwoty maksymalnie 4 000 zł na osobę,
- grant stażowy w wysokości 9 000 zł brutto na każdy z 3 miesięcy (łącznie 27 000 zł brutto). Jeśli osoba wyjeżdżająca na staż nie ma tytułu do ubezpieczeń, kwota będzie pomniejszona.
Osoby wyjeżdżające na staż w ramach projektu podpisują z Uwr umowę stażową.
Po powrocie uczestnicy składają sprawozdanie merytoryczne ze stażu.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt.
 
 
 

Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego