Stypendia

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że poniżej umieszczone zostały listy osób, które w IX edycji konkursu otrzymały stypendium.
 
 
Wkrótce stypendyści otrzymają e-mail z dokumentami, które należy wypełnić i przynieść w dniu podpisywania umowy, tj. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, załącznik nr 2 - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby, które nie mogą osobiście podpisać umowy, prosimy o pobranie ze strony internetowej z zakładki "do pobrania", załącznika nr 1 czyli pełnomocnictwa i jego uzupełnienie. Osoba, która przyjdzie podpisać umowę w zastępstwie powinna mieć wypełnione i podpisane przez stypendystę pełnomocnictwo ze sobą.

Zapraszamy doktorantów i młodych doktorów w godzinach 9:00 – 14:00 do Biura Projektów Zagranicznych,  przy ul. Krętej 1/3, pokój 36, 50-237 Wrocław.
 
 
LISTA DOKTORANTÓW,KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W IX KONKURSIE.pdf
 
LISTA MŁODYCH DOKTORÓW,KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W IX KONKURSIE.pdf
 
 
 
 

Informujemy, iż w  IX konkursie stypendialnym wpłynęło łącznie 37 wniosków młodych doktorów, z czego:
 z Wydziału Biotechnologii: 4 wnioski, w tym 1 odrzucony na etapie oceny formalnej
 z Wydziału Chemii: 3 wnioski,
 z Wydziału Filologicznego: 8 wniosków
 z Wydziału Fizyki i Astronomii: 0 wniosków,
 z Wydziału Matematyki i Informatyki: 4 wnioski,
 z Wydziału Nauk Biologicznych: 6 wniosków, w tym 2 odrzucone na etapie oceny formalnej,
 z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 7 wniosków,
 z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 2 wnioski,
 z Wydziału Nauk Społecznych: 3 wnioski, w tym 1 odrzucony na etapie oceny formalnej
 z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii: 0 wniosków
 
Osoby, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, zostały o tym fakcie poinformowane.
 
W IX konkursie stypendialnym wpłynęło łącznie 344 wnioski doktorantów, z czego:
z  Wydziału Biotechnologii: 23 wnioski,
z  Wydziału Chemii: 31 wniosków,
z  Wydziału Filologicznego: 57 wniosków,
z  Wydziału Fizyki i Astronomii: 11 wniosków,
z  Wydziału Matematyki i Informatyki: 5 wniosków,
z  Wydziału Nauk Biologicznych: 16 wniosków,
z  Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 88 wniosków, w tym 1 odrzucony na etapie oceny formalnej oraz 2 wymagają uzupełnienia,
z  Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 16 wniosków,
z  Wydziału Nauk Społecznych: 43 wnioski, w tym 1 wymaga uzupełnienia,
z  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii: 54 wnioski, w tym 1 odrzucony na etapie oceny formalnej oraz 1 wymaga uzupełnienia.
 
Osoby, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej oraz których wnioski wymagają uzupełnienia, zostały o tym poinformowane.
 
 

Poniżej zamieszczono Harmonogram IX ostatniej edycji naboru stypendystów oraz  znajdują się nowe, zaktualizowane wnioski stypendialne w ramach IX edycji konkursu stypendialnego. Serdecznie zapraszamy do ich pobrania.
 

HARMONOGRAM IX EDYCJI NABORU STYPENDYSTÓW.pdf
 
Wydział Biotechnologii 
 

WB wniosek doktoranci_IX.doc
WB wniosek młodzi_doktorzy_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci I rok_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_II_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_III_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_IV_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_V_lub_wiecej_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej_młodzi_doktorzy_IX.doc
 
Wydział Chemii
 

WCh wniosek doktoranci IX
WCh wniosek młodzi doktorzy IX
WCH karta merytoryczna doktoranci IX
WCH karta merytoryczna młodzi doktorzy IX
 
Wydział Filologiczny
 

WF wniosek doktoranci IX
WF wniosek młodzi doktorzy IX
WF karta oceny oceny merytorycznej doktoranci IX
WF karta oceny merytorycznej młodzi doktorzy IX
 
Wydział Fizyki i Astronomii
 

WFiA wniosek doktoranci  IX
WFiA  wniosek młodzi doktorzy IX
WFiA karta merytoryczna doktoranci IX
WFiA karta merytoryczna młodzi doktorzy IX
 
Wydział Nauk Biologicznych
 

WNB wniosek doktoranci  IX
WNB  wniosek młodzi doktorzy IX
WNB karta merytoryczna doktoranci IX
WNB karta merytoryczna młodzi doktorzy IX
 
Wydział Matematyki i Informatyki

 
WMiI wniosek doktoranci  IX
WMiI  wniosek młodzi doktorzy IX
WMiI karta merytoryczna doktoranci IX
WMiI karta merytoryczna młodzi doktorzy IX
 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 

WNHiP wniosek doktoranci  IX
WNHiP  wniosek młodzi doktorzy IX
WNHiP karta merytoryczna doktoranci IX
WNHiP karta merytoryczna młodzi doktorzy IX
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 
WNoZiKŚ wniosek doktoranci  IX
WNoZiKŚ  wniosek młodzi doktorzy IX
WNoZiKŚ karta merytoryczna doktoranci IX
WNoZiKŚ karta merytoryczna młodzi doktorzy IX
 
Wydział Nauk Społecznych

WNS wniosek doktoranci  IX
WNS wniosek młodzi doktorzy IX
WNS karta merytoryczna doktoranci IX
WNS karta merytoryczna młodzi doktorzy IX
 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
WP,AiE wniosek doktoranci  IX
WP,AiE wniosek młodzi doktorzy IX
WP,AiE karta merytoryczna doktoranci IX
WP,AiE karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

 
Przed złożeniem wniosku należy:
- zapoznać się z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego” oraz kartą oceny merytorycznej;
- pobrać wniosek dla doktoranta lub młodego doktora w zależności od statusu i wydziału;
- wypełnić wniosek;
- podpisać czytelnie wniosek w oznaczonym miejscu.
Doktoranci nie mają obowiązku dołączania zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich.
 
PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA STYPENDIUM WYŁĄCZNIE 2 RAZY W CIĄGU TRWANIA PROJEKTU
 
Zachęcamy do składania wniosków w terminie:
od 5 stycznia do 30 stycznia 2015 r. (do godz. 14.00)
w Biurze Projektów Zagranicznych
przy ulicy Krętej 1/3 (II piętro, pok. 36)
50-237 Wrocław
 
Wnioski można składać osobiście, listownie bądź za pośrednictwem innej osoby.
Uprzejmie prosimy o wydruk formularza wniosku stypendialnego z zachowaniem informacji o współfinansowaniu projektu oraz logotypów znajdujących się w stopce oraz nagłówku.

Prosimy również o wypełnienie oraz dostarczenie do Biura Projektu AKTUALNYCH wniosków w ramach IX edycji konkursu (wnioski Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska zostały zmodyfikowane). Przed ich wypełnieniem należy wnikliwie sprawdzić zgodność danych i informacji w nich zawartych.
 

 
Informacje ogólne
 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych.....pdf
 
SKŁAD KOMISJI STYPENDIALNEJ - 2015.pdf
 
Kto może otrzymać stypendium?
 
 
Stypendia są przyznawane w drodze konkursu osobom wyróżniającym się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.
 
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek i spełnić poniższe kryteria:
-młody doktor - osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim,
-doktorant - uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Jaka jest wysokość i okres pobierania stypendium ?
 
Stypendium przyznawane jest: na okres 5 miesięcy, w przypadku doktorantów w kwocie 1 500 zł miesięcznie i na okres 6 miesięcy, w przypadku młodych doktorów w kwocie 2 000 zł miesięcznie.
 
Rekrutacja:
 
Osoby ubiegające się o stypendium dla doktorantów muszą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium (w 1 papierowym egzemplarzu) wraz z załącznikami w terminie określonym
w harmonogramie każdego konkursu.
 
Gdzie należy złożyć dokumenty ?
 
Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu, mieszczącym się w Biurze Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Krętej 1/3, pokój 36, 50-237 Wrocław.
 
Jakie są etapy i kryteria oceny wniosków ?
 
Wnioski złożone przez kandydatów poddawane są dwuetapowej weryfikacji. Pierwszym krokiem jest ocena formalna wniosku, czyli sprawdzenie kompletności wymaganych dokumentów i samego wniosku oraz tego, czy wnioskodawca spełnia kryteria określone w Regulaminie. Następnie nastąpi ocena merytoryczna na podstawie indywidualnych kryteriów wydziałowych, której dokona Komisja Rekrutacyjna.
 
W jaki sposób wnioskujący dowiedzą się wynikach konkursu ?
 
Lista osób, które otrzymają stypendia zostanie zamieszczona na stronie projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl.
 
Ile razy można brać udział w konkursie na stypendia ?
 
Stypendium naukowe można otrzymać 2 razy w ciągu trwania projektu i może ono obejmować dwa dowolne okresy stypendialne na przestrzeni realizacji projektu.
Czy można otrzymywać stypendium równocześnie z innymi stypendiami finansowanymi z EFS ?
 
W tym przypadku student może otrzymać tylko jedno stypendium finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Może jednak pobierać równocześnie stypendium ze środków ministerialnych, socjalne lub za wyniki w nauce.
 
Czy należy mieć otwarty przewód doktorski aby złożyć wniosek na stypendium dla doktorantów ?
 
Otwarcie przewodu doktorskiego nie jest wymagane (nie stanowi kryterium formalnego).
 
Dodatkowe pytania można kierować na adres
stypendia@uni.wroc.pl 
 
Informacje dodatkowe (do wglądu)

karta oceny formalnej doktoranta.doc
karta oceny formalnej młodego doktora.doc
 
LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W III KONKURSIE.pdf
LISTA MŁODYCH DOKTOROW, KTORZY OTRZYMALI STYPENDIA W III KONKURSIE.pdf
 
LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W IV KONKURSIE...pdf
LISTA MŁODYCH DOKTOROW, KTORZY OTRZYMALI STYPENDIA W IV KONKURSIE.pdf
 
LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA V KONKURSIE.pdf
LISTA MŁODYCH DOKTORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W V KONKURSIE..pdf
 
LISTA MŁODYCH DOKTORÓW,KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VI KONKURSIE....PDF
LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VI KONKURSIE....PDF
 
LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VII KONKURSIE.pdf
LISTA MŁODYCH DOKTORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VII KONKURSIE.pdf

LISTA MŁODYCH DOKTORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VIII EDYCJI KONKURSU.pdf
LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VIII EDYCJI KONKURSU.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
 
poniżej zamieszczono harmonogram IX ostatniej edycji naboru stypendystów oraz znajdują się nowe, zaktualizowane wnioski stypendialne w ramach IX edycji konkursu stypendialnego. Serdecznie zapraszamy do ich pobrania.
 
HARMONOGRAM IX EDYCJI NABORU STYPENDYSTÓW.pdf

WB wniosek doktoranci_IX.doc
WB wniosek młodzi_doktorzy_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci I rok_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_II_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_III_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_IV_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej doktoranci rok_V_lub_wiecej_IX.doc
WB karta oceny merytorycznej_młodzi_doktorzy_IX.doc

WCh wniosek doktoranci IX
WCh wniosek młodzi doktorzy IX
WCH karta merytoryczna doktoranci IX
WCH karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

WF wniosek doktoranci IX
WF wniosek młodzi doktorzy IX
WF karta oceny oceny merytorycznej doktoranci IX
WF karta oceny merytorycznej młodzi doktorzy IX
 

 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 •  
  WP,AiE wniosek doktoranci  IX
  WP,AiE wniosek młodzi doktorzy IX
  WP,AiE karta merytoryczna doktoranci IX
  WP,AiE karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

 • Wydział Nauk Społecznych
 •  
  WNS wniosek doktoranci  IX
  WNS wniosek młodzi doktorzy IX
  WNS karta merytoryczna doktoranci IX
  WNS karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

   

 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 •  
  WNoZiKŚ wniosek doktoranci  IX
  WNoZiKŚ  wniosek młodzi doktorzy IX
  WNoZiKŚ karta merytoryczna doktoranci IX
  WNoZiKŚ karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • WNHiP wniosek doktoranci  IX
  WNHiP  wniosek młodzi doktorzy IX
  WNHiP karta merytoryczna doktoranci IX
  WNHiP karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

   

 • Wydział Fizyki i Astronomii
 • Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

  WFiA wniosek doktoranci  IX
  WFiA  wniosek młodzi doktorzy IX
  WFiA karta merytoryczna doktoranci IX
  WFiA karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

 • Wydział Nauk Biologicznych
 • WNB wniosek doktoranci  IX
  WNB  wniosek młodzi doktorzy IX
  WNB karta merytoryczna doktoranci IX
  WNB karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

 • Wydział Matematyki i Informatyki
 •  
  WMiI wniosek doktoranci  IX
  WMiI  wniosek młodzi doktorzy IX
  WMiI karta merytoryczna doktoranci IX
  WMiI karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

 • Wydział Matematyki i Informatyki
 •  

  WMiI wniosek doktoranci  IX
  WMiI  wniosek młodzi doktorzy IX
  WMiI karta merytoryczna doktoranci IX
  WMiI karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

   

  WFiA wniosek doktoranci IX
  WFiA wniosek młodzi doktorzy IX
  WFiA  karta merytoryczna doktoranci IX
  WFiA karta merytoryczna młodzi doktorzy IX

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Biologicznych
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 •  
  Przed złożeniem wniosku należy:
  - zapoznać się z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego” oraz kartą oceny merytorycznej;
  - pobrać wniosek dla doktoranta lub młodego doktora w zależności od statusu i wydziału;
  - wypełnić wniosek;
  - podpisać czytelnie wniosek w oznaczonym miejscu.
  Doktoranci nie mają obowiązku dołączania zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich.
   
  PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA STYPENDIUM WYŁĄCZNIE 2 RAZY W CIĄGU TRWANIA PROJEKTU
   
  Zachęcamy do składania wniosków w terminie:
  od 5 stycznia do 30 stycznia 2015 r. (do godz. 14.00)
  w Biurze Projektów Zagranicznych
  przy ulicy Krętej 1/3 (II piętro, pok. 36)
  50-237 Wrocław
   
  Wnioski można składać osobiście, listownie bądź za pośrednictwem innej osoby.
  Uprzejmie prosimy o wydruk formularza wniosku stypendialnego z zachowaniem informacji o współfinansowaniu projektu oraz logotypów znajdujących się w stopce oraz nagłówku.
  Prosimy również o wypełnienie oraz dostarczenie do Biura Projektu AKTUALNYCH wniosków w ramach IX edycji konkursu (wnioski Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska zostały zmodyfikowane). Przed ich wypełnieniem należy wnikliwie sprawdzić zgodność danych i informacji w nich zawartych.
   
  LISTA MŁODYCH DOKTORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VIII EDYCJI KONKURSU.pdf
   
  LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VIII EDYCJI KONKURSU.pdf
   
   
   
  Informacje ogólne
   

  HARMONOGRAM VIII EDYCJI NABORU STYPENDYSTÓW.pdf
   
  Regulamin przyznawania stypendiów naukowych.....pdf
   
  SKŁAD KOMISJI STYPENDIALNEJ - 2014.pdf
   
  Kto może otrzymać stypendium?
   
   
  Stypendia są przyznawane w drodze konkursu osobom wyróżniającym się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.
   
  Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek i spełnić poniższe kryteria:
  -młody doktor - osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim,
  -doktorant - uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego
   
  Jaka jest wysokość i okres pobierania stypendium ?
   
  Stypendium przyznawane jest: na okres 5 miesięcy, w przypadku doktorantów w kwocie 1 500 zł miesięcznie i na okres 6 miesięcy, w przypadku młodych doktorów w kwocie 2 000 zł miesięcznie.
   
  Rekrutacja:
   
  Osoby ubiegające się o stypendium dla doktorantów muszą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium (w 1 papierowym egzemplarzu) wraz z załącznikami w terminie określonym
  w harmonogramie każdego konkursu.
   
  Gdzie należy złożyć dokumenty ?
   
  Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu, mieszczącym się w Biurze Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Krętej 1/3, pokój 36, 50-237 Wrocław.
   
  Jakie są etapy i kryteria oceny wniosków ?
   
  Wnioski złożone przez kandydatów poddawane są dwuetapowej weryfikacji. Pierwszym krokiem jest ocena formalna wniosku, czyli sprawdzenie kompletności wymaganych dokumentów i samego wniosku oraz tego, czy wnioskodawca spełnia kryteria określone w Regulaminie. Następnie nastąpi ocena merytoryczna na podstawie indywidualnych kryteriów wydziałowych, której dokona Komisja Rekrutacyjna.
   
  W jaki sposób wnioskujący dowiedzą się wynikach konkursu ?
   
  Lista osób, które otrzymają stypendia zostanie zamieszczona na stronie projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl.
   
  Ile razy można brać udział w konkursie na stypendia ?
   
  Stypendium naukowe można otrzymać 2 razy w ciągu trwania projektu i może ono obejmować dwa dowolne okresy stypendialne na przestrzeni realizacji projektu.

  Czy można otrzymywać stypendium równocześnie z innymi stypendiami finansowanymi z EFS ?
   
  W tym przypadku student może otrzymać tylko jedno stypendium finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Może jednak pobierać równocześnie stypendium ze środków ministerialnych, socjalne lub za wyniki w nauce.
   
  Czy należy mieć otwarty przewód doktorski aby złożyć wniosek na stypendium dla doktorantów ?
   
  Otwarcie przewodu doktorskiego nie jest wymagane (nie stanowi kryterium formalnego).
   
  Dodatkowe pytania można kierować na adres

  stypendia@uni.wroc.pl 
   
  Informacje dodatkowe (do wglądu)

  karta oceny formalnej doktoranta.doc
  karta oceny formalnej młodego doktora.doc
   
  LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W III KONKURSIE.pdf
  LISTA MŁODYCH DOKTOROW, KTORZY OTRZYMALI STYPENDIA W III KONKURSIE.pdf
   
  LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W IV KONKURSIE...pdf
  LISTA MŁODYCH DOKTOROW, KTORZY OTRZYMALI STYPENDIA W IV KONKURSIE.pdf
   
  LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA V KONKURSIE.pdf
  LISTA MŁODYCH DOKTORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W V KONKURSIE..pdf
   
  LISTA MŁODYCH DOKTORÓW,KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VI KONKURSIE....PDF
  LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VI KONKURSIE....PDF
   
  LISTA DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VII KONKURSIE.pdf
  LISTA MŁODYCH DOKTORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA W VII KONKURSIE.pdf
  -->

 • Wydział Matematyki i Informatyki
 •  

   

   

   

   

   

  Normal
  0

  21

  false
  false
  false

  PL
  X-NONE
  X-NONE

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-language:EN-US;}

   
   
  -->

  Copyright © 2011 Uniwersytet WrocławskiMapa stronyRealizacja: akkroweb.com

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego